قیمت میلگرد

راه های ارتباطی

لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
 • به علت نوسانات شدید بازار قیمت های نهایی در هنگام خرید و به صورت پیش فاکتور ارائه میگردد.
 • قیمت اعلام شده در جداول زیر برای هر کیلوگرم میلگرد و بر اساس ریال میباشد.
 • پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
برای کسب اطلاعات کاربردی و آگاهی در هنگام خرید به دانشنامه میلگرد مراجعه کنید.
میلگرد ذوب آهن
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۱۴ذوب آهنA3148,400 تماس بگیرید
میلگرد ۱۶ذوب آهنA3151,150 تماس بگیرید
میلگرد ۲۰ - ۱۸ذوب آهنA3148,400 تماس بگیرید
میلگرد ۳۰ -۲۲ذوب آهنA3151,150 تماس بگیرید
میلگرد ۳۲ذوب آهنA3152,950 تماس بگیرید
میلگرد میانه
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸میانهA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰میانهA3151,580 تماس بگیرید
میلگرد ۱۲میانهA3149,320 تماس بگیرید
میلگرد ۱۴میانهA3146,040 تماس بگیرید
میلگرد 16میانهA3146,040 تماس بگیرید
میلگرد 32-18میانهA3146,040 تماس بگیرید
میلگرد نیشابور
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۱۰نیشابورA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲نیشابورA3152,550 تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۱۴نیشابورA3148,860 تماس بگیرید
میلگرد ۳۲نیشابورA3150,690 تماس بگیرید
میلگرد آناهیتا
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸آناهیتاA2164,900تماس بگیرید
میلگرد ۱۰آناهیتاA2162,600تماس بگیرید
میلگرد ۱۲آناهیتاA3159,400تماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۱۴آناهیتاA3158,500تماس بگیرید
میلگرد راد همدان
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸راد همدانA2165,690 تماس بگیرید
میلگرد ۱۰راد همدانA2163,380 تماس بگیرید
میلگرد ۱۲راد همدانA3160,100 تماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴راد همدانA3159,180 تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵راد همدانA3159,180 تماس بگیرید
میلگرد ۳۲راد همدانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد کویر کاشان
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸کویر کاشانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۰کویر کاشانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۲کویر کاشانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴کویر کاشانA3 152,550 تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵کویر کاشانA3 152,550 تماس بگیرید
میلگرد ۳۲کویر کاشانA3 153,000 تماس بگیرید
میلگرد روهینا جنوب
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲روهینا جنوبA3166,950تماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴روهینا جنوبA3161,400تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد فایکو
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۲۵ - ۱۴فایکوA3 146,680 تماس بگیرید
میلگرد ۳۲فایکوA3 145,750 تماس بگیرید
میلگرد اروند
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۰اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۲اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴اروندA3143,000
تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۳۲اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد کوثر
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۰کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۲کوثرA3147,900تماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴کوثرA3144,290تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵کوثرA3144,290تماس بگیرید
میلگرد ۳۲کوثرA3144,290تماس بگیرید
میلگرد ظفربناب
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸ظفر بنابA2151,350تماس بگیرید
میلگرد ۱۲ - ۱۰ظفر بنابA2149,450
تماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۱۴ظفر بنابA3146,750تماس بگیرید
میلگرد حدید سیرجان
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸حدید سیرجانA2 162,680 تماس بگیرید
میلگرد ۱۰حدید سیرجانA2160,800 تماس بگیرید
میلگرد ۱۲حدید سیرجانA3160,800 تماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۱۴حدید سیرجانA3157,110 تماس بگیرید
میلگرد امیرکبیر
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸امیرکبیرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰امیرکبیرA2147,420 تماس بگیرید
میلگرد ۱۲امیرکبیرA3147,420 تماس بگیرید
میلگرد ۲۵ - ۱۴امیرکبیرA3145,120 تماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۲۸امیرکبیرA3147,030 تماس بگیرید
میلگرد هیربد
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۱۰هیربدA3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ۱۲هیربدA3146,090 تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۱۴هیربدA3143,780 تماس بگیرید
میلگرد عتیق آذر سهند
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸عتیق آذر سهندA2166,850تماس بگیرید
میلگرد ۱۰عتیق آذر سهندA2162,900تماس بگیرید
میلگرد ۱۲عتیق آذر سهندA2162,900تماس بگیرید
میلگرد ۱۰عتیق آذر سهندA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲عتیق آذر سهندA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ - ۱۴عتیق آذر سهندA3162,900تماس بگیرید
میلگرد ابهر
1401/09/07
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸ابهرA2147,450 تماس بگیرید
میلگرد ۱۲ - ۱۰ابهرA2143,790 تماس بگیرید
میلگرد ۸ابهرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ - ۱۰ابهرA3146,600تماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۱۴ابهرA3 143,790 تماس بگیرید
میلگرد پرشین فولاد
1401/09/07
میلگرد پرشین فولاد    
نوعبرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14پرشین فولادA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 16پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 32پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد آریان فولاد
1401/09/07
میلگرد آریان فولاد    
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10آریان فولادA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12آریان فولادA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد کیان کاشان
1401/09/07
میلگرد کیان کاشان     
نوعبرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 8 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد جهان فولاد سیرجان
1401/09/07
میلگرد جهان فولاد سیرجان    
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 12جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد شاهرود
1401/09/07
میلگرد شاهرود    
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22شاهرودA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 25شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد صبا فولاد زاگرس
1401/09/07
میلگرد صبا فولاد زاگرس    
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 14صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد نورد گرم سمنان
1401/09/07
میلگرد نورد گرم سمنان    
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 8نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه
1401/09/07
میلگرد ابرکوه    
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 32ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد سپهر ایرانیان
1401/09/07
میلگرد سپهر ایرانیان     
نوعبرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 8سپهر ایرانیانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 8سپهر ایرانیانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10سپهر ایرانیانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10سپهر ایرانیانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12سپهر ایرانیانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12سپهر ایرانیانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد البرز تاکستان
1401/09/07
میلگرد البرز تاکستان     
نوعبرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 14البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10البرز تاکستانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12البرز تاکستانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد صائب تبریز
1401/09/07
میلگرد صائب تبریز     
نوعسایزگریدکارخانهتهران
میلگرد 8صائب تبریزA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 8صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10صائب تبریزA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 32صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد

میلگرد های مورد استفاده در ساختار بتنی سازه شامل 4 سری A1، A2، A3 و A4 است. این مقاطع فولادی به طور کلی به دو نوع آجدار و بدون آج تقسیم می شوند. نوع A1 بدون آج و نوع های A2، A3 و A4 آجدار هستند. هر کدام از این میلگردها کاربردهایی دارند که به تفکیک رده به آن اشاره کرده ایم:

⦿ بدون آج A1

به عنوان میلگرد خاموت، راستا، سنجاقی، ادکا، خرک، رکابی در سازه های بتنی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع میلگرد ها برای بلوک سازی بتنی، افزایش مقاومت بتن، پیش گیری از بروز ترک و کاهش تنش، یاری گر پایداری ساختمان هستند.

⦿ آجدار A2

این نوع میلگرد نسبت به A1 استحکام کششی بالاتری دارد و برای خاموت زنی و مش بندی استفاده می شود. کاربردهایی که برای میلگرد A1 ذکر کردیم در مواردی برای A2 نیز وجود دارد، چرا که ممکن است بنا به تشخیص مهندس محاسب، مقاومت کششی بیشتری در بخش های مختلف ساختمان مدنظر باشد. این میلگرد به لحاظ سختی حالت نیمه خشک دارد.

⦿ آجدار A3

این نوع میلگردها که در دسته بندی خشک قرار دارند نقش استقامتی داشته و برای اتصال ستون و تیر به ستون مورد استفاده قرار می گیرند و جوش پذیری پایینی دارند.

⦿ آجدار A4

میلگرد های A4 در دسته مقاطع فوق سخت قرار می گیرند کاربرد مشابهی با نوع A3 دارند و تنها بنا به تشخیص مهندس محاسب می توانند جایگزین میلگرد های A3 شوند. تعداد کمتری از این میلگردها می توانند کارایی یکسانی با تعداد میلگرد های بیشتری از نوع A3 داشته باشند و در مجموع وزن بتن را سبک تر کنند.

⦿ مقاومت کششی میلگرد

میلگرد های A1، A2، A3 و A4 با مشخصات مقاومتی F240، S340 و S350، S400 و S420، S500 و S520 شناخته می شوند. این به معناست که حداقل مقاومت کششی میلگرد A1 240 مگاپاسکال، میلگرد A2 340 الی 350  مگاپاسکال، میلگرد A3 400 الی 420 مگاپاسکال و میلگرد A4 500 الی 520  مگاپاسکال خواهد بود. طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) میزان مقاومت میلگرد کارگذاری شده در بتن نباید کمتر از 400 مگاپاسکال باشد.

این نشان دهنده آن است که شما نمی توانید از میلگرد A2 به عنوان استخوان بندی سازه بتنی استفاده کنید. به همین سبب باید یکی از میلگردهای A3 و A4 برای فونداسیون یا ستون و تیر استفاده شود. ترجیح یکی از این دو در بخش های مختلف سازه بسته به تشخیص مهندس محاسب تعیین می شود.

⦿ استاندارد های مورد استفاده برای میلگرد در ایران

رده بندی میلگردها به A1، A2، A3 و A4 بر اساس استاندارد روسی GOST 5781 است و در ایران با همین نام در بازار شناخته می شوند. استاندار ملی ایران در این رابطه ISIRI3132 است. استاندارد ملی ایران به استاندارد هایی که در سطح جهان استفاده می شوند نظیر EN، DIN، ASTM، JIS و ISO نزدیک است.

⦿ نحوه انبار کردن

یکی از دغدغه های مهم مصرف کنندگان و افراد فعال در این حوزه جلوگیری از زنگ ضدگی محصولات فولادی نظیر میلگرد است. برای رسیدن به مقصود مورد نظر، باید شیوه انبارداری صحیح را بدانیم و مانع رسیدن رطوبت به عنصر فولادی شویم.

اگر نکاتی که در ادامه به آن اشاره می کنیم را رعایت کنید، تا حدود زیادی به پیشگیری از رطوبت زدگی محصولات فولادی کمک کرده اید:

 • میلگرد های مورد نظر را بر روی سکویی با ارتفاع 15 تا 20 از زمین قرار دهید.
 • در صورتی که به لحاظ فضا در مضیقه هستید، میلگردهای مقاوم و رده بالا را در قسمت بالایی قرار دهید.
 • استفاده از برزنت به شکل روکش یکی از راه هایی است که کارایی بالایی برای پیش گیری از نفوذ رطوبت به مقاطع فولادی دارد.
 • جنس سکو باید غیر فلزی و چوبی باشد تا رطوبت از آن به میلگرد منتقل نشود.
 • اگر میلگرد گالوانیزه در انبار خود دارید، آن را از مقاطع عادی و رطوبت پذیر جدا نگهدارید.
 • دمای انبار مورد استفاده را در حد متعادل و متوسط تنظیم کنید تا رطوبت کمتری در فضا ایجاد شود.
 • جایگاه قرارگیری میلگرد را محکم قرار دهید تا جا به جا نشوند.
 • میلگرد را با شماره گذاری یا رنگ کردن از یکدیگر تفکیک کنید تا اولویت بندی بالا و پائین قرار دادن میلگردهای مقاوم و غیرمقاوم در برابر رطوبت راحت شود.

⦿ سایر مقاطع فولادی در امیدالبرز

مجتمع فولاد و آلومینیوم امیدالبرز در راستای تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تامین مقاطع فولادی می کند که برای مشاهده لیست قیمت هر یک از مقاطع فولادی می توانید از دسترسی های زیر استفاده نمایید.

آواتار موبایل
منوی اصلی x