قیمت میلگرد

راه های ارتباطی

 • خرید تلفنی: 02145512 داخلی های 402 الی 409
 • شماره واتساپ ارتباطی: 09912054409
لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
 • به علت نوسانات شدید بازار قیمت های نهایی در هنگام خرید و به صورت پیش فاکتور ارائه میگردد.
 • قیمت اعلام شده در جداول زیر برای هر کیلوگرم میلگرد و بر اساس ریال میباشد.
 • پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
برای کسب اطلاعات کاربردی و آگاهی در هنگام خرید به دانشنامه میلگرد مراجعه کنید.
میلگرد ذوب آهن
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۱۴ذوب آهنA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ذوب آهنA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ - ۱۸ذوب آهنA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ -۲۲ذوب آهنA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 32ذوب آهنA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد میانه
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸میانهA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰میانهA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲میانهA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۴میانهA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 16میانهA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 32-18میانهA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد نیشابور
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۱۰نیشابورA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲نیشابورA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۱۴نیشابورA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲نیشابورA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد آناهیتا
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸آناهیتاA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰آناهیتاA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲آناهیتاA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۱۴آناهیتاA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد راد همدان
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸راد همدانA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰راد همدانA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲راد همدانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴راد همدانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵راد همدانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲راد همدانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد کویر کاشان
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸کویر کاشانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰کویر کاشانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲کویر کاشانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴کویر کاشانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵کویر کاشانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲کویر کاشانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد روهینا جنوب
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲روهینا جنوبA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد فایکو
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 22-14فایکوA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 32-25فایکوA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد اروند
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۰اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۲اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴اروندA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵اروندA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲اروندA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد کوثر
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۰کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۱۲کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۲۲ - ۱۴کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۲۵کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ۳۲کوثرA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ظفربناب
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸ظفر بنابA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ - ۱۰ظفر بنابA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۱۴ظفر بنابA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد حدید سیرجان
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸حدید سیرجانA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰حدید سیرجانA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲حدید سیرجانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۱۴حدید سیرجانA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد امیرکبیر
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸امیرکبیرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰امیرکبیرA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲امیرکبیرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ - ۱۴امیرکبیرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ - ۲۸امیرکبیرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد هیربد
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۱۰هیربدA3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ۱۲هیربدA3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ۲۸ - ۱۴هیربدA3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد عتیق آذر سهند
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸عتیق آذر سهندA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰عتیق آذر سهندA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲عتیق آذر سهندA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۰عتیق آذر سهندA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲عتیق آذر سهندA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ - ۱۴عتیق آذر سهندA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ابهر
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد ۸ابهرA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ - ۱۰ابهرA2تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۸ابهرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ - ۱۰ابهرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 25-14ابهرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 32-28ابهرA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد پرشین فولاد
نوعبرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14پرشین فولادA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 16پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 32پرشین فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد آریان فولاد
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10آریان فولادA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12آریان فولادA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25آریان فولادA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد کیان کاشان
نوعبرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 8 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان کاشانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد جهان فولاد سیرجان
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 12جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28جهان فولاد سیرجانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد شاهرود
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22شاهرودA3تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد 25شاهرودA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد صبا فولاد زاگرس
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 14صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25صبا فولاد زاگرسA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد نورد گرم سمنان
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 8نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14نورد گرم سمنانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد ابرکوه
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 10ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 32ابرکوهA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد سپهر ایرانیان
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 8سپهر ایرانیانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 8سپهر ایرانیانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10سپهر ایرانیانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10سپهر ایرانیانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12سپهر ایرانیانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12سپهر ایرانیانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد البرز تاکستان
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 14البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10البرز تاکستانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12البرز تاکستانA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25البرز تاکستانA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد صائب تبریز
نام کالابرندگریدکارخانهتهران
میلگرد 8صائب تبریزA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 8صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10صائب تبریزA2تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 10صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 12صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 14صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 16صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 18صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 20صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 22صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 25صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 28صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد 32صائب تبریزA3تماس بگیرید
تماس بگیرید
میلگرد

میلگرد های مورد استفاده در ساختار بتنی سازه شامل 4 سری A1، A2، A3 و A4 است. این مقاطع فولادی به طور کلی به دو نوع آجدار و بدون آج تقسیم می شوند. نوع A1 بدون آج و نوع های A2، A3 و A4 آجدار هستند. هر کدام از این میلگردها کاربردهایی دارند که به تفکیک رده به آن اشاره کرده ایم:

⦿ بدون آج A1

به عنوان میلگرد خاموت، راستا، سنجاقی، ادکا، خرک، رکابی در سازه های بتنی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع میلگرد ها برای بلوک سازی بتنی، افزایش مقاومت بتن، پیش گیری از بروز ترک و کاهش تنش، یاری گر پایداری ساختمان هستند.

⦿ آجدار A2

این نوع میلگرد نسبت به A1 استحکام کششی بالاتری دارد و برای خاموت زنی و مش بندی استفاده می شود. کاربردهایی که برای میلگرد A1 ذکر کردیم در مواردی برای A2 نیز وجود دارد، چرا که ممکن است بنا به تشخیص مهندس محاسب، مقاومت کششی بیشتری در بخش های مختلف ساختمان مدنظر باشد. این میلگرد به لحاظ سختی حالت نیمه خشک دارد.

⦿ آجدار A3

این نوع میلگردها که در دسته بندی خشک قرار دارند نقش استقامتی داشته و برای اتصال ستون و تیر به ستون مورد استفاده قرار می گیرند و جوش پذیری پایینی دارند.

⦿ آجدار A4

میلگرد های A4 در دسته مقاطع فوق سخت قرار می گیرند کاربرد مشابهی با نوع A3 دارند و تنها بنا به تشخیص مهندس محاسب می توانند جایگزین میلگرد های A3 شوند. تعداد کمتری از این میلگردها می توانند کارایی یکسانی با تعداد میلگرد های بیشتری از نوع A3 داشته باشند و در مجموع وزن بتن را سبک تر کنند.

⦿ مقاومت کششی میلگرد

میلگرد های A1، A2، A3 و A4 با مشخصات مقاومتی F240، S340 و S350، S400 و S420، S500 و S520 شناخته می شوند. این به معناست که حداقل مقاومت کششی میلگرد A1 240 مگاپاسکال، میلگرد A2 340 الی 350  مگاپاسکال، میلگرد A3 400 الی 420 مگاپاسکال و میلگرد A4 500 الی 520  مگاپاسکال خواهد بود. طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) میزان مقاومت میلگرد کارگذاری شده در بتن نباید کمتر از 400 مگاپاسکال باشد.

این نشان دهنده آن است که شما نمی توانید از میلگرد A2 به عنوان استخوان بندی سازه بتنی استفاده کنید. به همین سبب باید یکی از میلگردهای A3 و A4 برای فونداسیون یا ستون و تیر استفاده شود. ترجیح یکی از این دو در بخش های مختلف سازه بسته به تشخیص مهندس محاسب تعیین می شود.

⦿ استاندارد های مورد استفاده برای میلگرد در ایران

رده بندی میلگردها به A1، A2، A3 و A4 بر اساس استاندارد روسی GOST 5781 است و در ایران با همین نام در بازار شناخته می شوند. استاندار ملی ایران در این رابطه ISIRI3132 است. استاندارد ملی ایران به استاندارد هایی که در سطح جهان استفاده می شوند نظیر EN، DIN، ASTM، JIS و ISO نزدیک است.

⦿ نحوه انبار کردن

یکی از دغدغه های مهم مصرف کنندگان و افراد فعال در این حوزه جلوگیری از زنگ ضدگی محصولات فولادی نظیر میلگرد است. برای رسیدن به مقصود مورد نظر، باید شیوه انبارداری صحیح را بدانیم و مانع رسیدن رطوبت به عنصر فولادی شویم.

اگر نکاتی که در ادامه به آن اشاره می کنیم را رعایت کنید، تا حدود زیادی به پیشگیری از رطوبت زدگی محصولات فولادی کمک کرده اید:

 • میلگرد های مورد نظر را بر روی سکویی با ارتفاع 15 تا 20 از زمین قرار دهید.
 • در صورتی که به لحاظ فضا در مضیقه هستید، میلگردهای مقاوم و رده بالا را در قسمت بالایی قرار دهید.
 • استفاده از برزنت به شکل روکش یکی از راه هایی است که کارایی بالایی برای پیش گیری از نفوذ رطوبت به مقاطع فولادی دارد.
 • جنس سکو باید غیر فلزی و چوبی باشد تا رطوبت از آن به میلگرد منتقل نشود.
 • اگر میلگرد گالوانیزه در انبار خود دارید، آن را از مقاطع عادی و رطوبت پذیر جدا نگهدارید.
 • دمای انبار مورد استفاده را در حد متعادل و متوسط تنظیم کنید تا رطوبت کمتری در فضا ایجاد شود.
 • جایگاه قرارگیری میلگرد را محکم قرار دهید تا جا به جا نشوند.
 • میلگرد را با شماره گذاری یا رنگ کردن از یکدیگر تفکیک کنید تا اولویت بندی بالا و پائین قرار دادن میلگردهای مقاوم و غیرمقاوم در برابر رطوبت راحت شود.

⦿ سایر مقاطع فولادی در امیدالبرز

مجتمع فولاد و آلومینیوم امیدالبرز در راستای تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تامین مقاطع فولادی می کند که برای مشاهده لیست قیمت هر یک از مقاطع فولادی می توانید از دسترسی های زیر استفاده نمایید.

آواتار موبایل
منوی اصلی x