قیمت لوله

راه های ارتباطی

 • خرید تلفنی: 02145512 داخلی های 402 الی 409
 • شماره واتساپ ارتباطی: 09912054409
لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
 • به علت نوسانات شدید بازار قیمت های نهایی در هنگام خرید و به صورت پیش فاکتور ارائه میگردد.
 • قیمت اعلام شده در جداول زیر برای هر کیلوگرم لوله و بر اساس ریال میباشد.
 • پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
 • در جدول زیر ضخامت برحسب mm و سایز قطر بیرونی برحسب Inch میباشد.
برای کسب اطلاعات کاربردی و آگاهی در هنگام خرید به دانشنامه لوله مراجعه کنید.
لوله درزدار ضخامت 2mm
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1/2 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ2صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ2صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار ضخامت 2/35mm
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1/2 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2/35تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ2/35تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/35تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ2/35تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/35تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ2/35تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/35تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/35تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2/35صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2/35صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2/35تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ2/35تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار ضخامت 2/5mm
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1/2 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلو گرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ2/5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ2/5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار ضخامت 3mm
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1/2 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ3صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ3صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار ضخامت 4mm
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ4صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ4صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
6 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار ضخامت 5mm
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
2 اینچ5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ5صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ5صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار ضخامت 6mm
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
2 اینچ6صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ6تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ6تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ6صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ6تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ6تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ6صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ6تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ6تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ6صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ6تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ6تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ6صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ6تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ6تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ6صنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ6صنعتیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه آب
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1/2 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ2تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ2/5تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ2/5تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ3تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ3تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 2 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6 اینچ4تست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
6 اینچ4تست آببنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله گاز خانگی
نام کالا-سایزضخامتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1/2 اینچ2/5تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1 اینچ3تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2 اینچ3/5تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1/2 اینچ2/5تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ2/5تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ4تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
لوله بدون درز (مانیسمان) چین
نام کالا-سایزردهطولاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1/2 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
6 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
8 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
10 اینچ206متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
6 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
8 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
10 اینچ406متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3/4 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/4 1 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 1 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
2 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
1/2 2 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
3 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
4 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
5 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
6 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
8 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
10 اینچ806متریبدون درزبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

⦿ انواع لوله های درزجوش

این دسته از مقاطع فولادی به دو نوع درزجوش مستقیم و غیر مستقیم تولید و ارائه می گردند. هرچند کاربردی های مشترکی میان این دو وجود دارد اما برای ریز شدن در کاربردهای اصلی این نوع لوله ها، کاربردهای شان را به تفکیک نام می بریم.

 • لوله درز مستقیم:

منتقل کردن آب، آبیاری برای زمین های کشاورزی، گاز، نفت، گاز مایع، شمع بندی، ساختمان های شهری، پل سازی، ساخت اسکله دریایی، سازه های صنعت برق، پتروشیمی و…

 • لوله درز اسپیرال (مارپیچ):

ستون سازه های فولادی، مورد نیاز شبکه آبیاری کشاورزی، منتقل کردن نفت و گاز استخراج شده، نیروگاه برق آبی، پی ریزی سازه های دریایی نظیر اسکه و بنادر، صنایع شیمیایی و…

لوله های درزجوش در بیشتر موارد به دو روش جوشکاری می شوند. این دو روش شامل SAW و ERW می باشد. در نوع اول جوشکاری با استفاده از پوشش پودری Granular Flux که شامل ماده هایی نظیر کلسیم فلوئورید، آهک، اکسید منگنز و… اشاره کرد. نام دیگر این روش اتصال، جوش زیر پودری است. در نوع دوم که نام دیگر آن جوش مقاومت الکتریکی است، با وصل نمودن دو سر ورق به یکدیگر و ذوب کردن نقطه اتصال، پیوند انجام می شود.

⦿ انواع لوله ها بر اساس انتهای مقطع

این نوع محصولات در انتهای مقطع تفاوت های دارند که باید آن را بشناسید. برهمین اساس می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد:

 • Plain End:

در این نوع محصولات انتهای مقطع فرم دهی نشده و به شکل عادی به فروش می رسد.

 • Threaded End:

در قسمت های انتهایی این نوع مقاطع فولادی رزوه کاری انجام می گیرد.

 • Bevel End:

این نوع لوله ها در انتهای مقطع حالت پخ شکل داشته و با زاویه 45 درجه در بازار ارائه می شود.

⦿ استانداردها

این دسته از محصولات به مانند دیگر مقاطع فولادی استاندارد های مختلفی در تولید دارند که به چهار نوع اصلی تقسیم می شوند:

 • ASTM A106:

این استاندارد مربوط به مقاطع بدون درز این محصولات است که به شکل کلی جهت نیروگاه های انرژی، کشتی ها، دیگ بخار، پتروشیمی ها و… کاربرد دارند. ابعاد معمول مورد استفاده بین 1.2 الی 20 اینچ بوده و بیش از آن به شکل سفارشی تولید و در گرید های A، B و  C تقسیم بندی می شود.

 • DIN 2440:

در این استاندارد مقاطع با قطر اسمی 1   تا 6 اینچ تولید و فروخته شده و به شکل های رزوه ای، جوش و فلنج کاری قابل استفاده است.

 • API5L:

لوله های API5L مصرفی بازار، اغلب اوقات بین سایزهای 2 الی 28 اینچ به دست مشتریان می رسد و باقی سایزها مصرف صنعتی بیشتری داشته و از مبادی مختلف تامین می شود.

استانداردهایی که در بالا به آن ها اشاره کردیم در دسته آلیاژی قرار می گیرند و استاندارد بعدی، ابعادی است.

 • ASME B36.10:

در این استاندارد مقاطع لوله ای عمدتاً با قطر اسمی 1.8 الی 80 تولید و به فروش می رسند.

لوله های فولادی به طور کلی تست های مختلفی موارد مصرفی نظیر تست برای لوله آب، گاز و… را می گذرانند تا به مرحله تحویل برسند و این تست ها بسته به کاربردی که دارند متفاوت خواهند بود. روش های مختلفی برای تست وجود دارد که شامل انواع MPI، PMI، Ultrasonic، Charpy و Hydrostatic می باشد.

⦿ اصطلاحات بازاری

در زمینه لوله همچون دیگر محصولات فولادی اصطلاحات بازاری وجود دارد که ممکن است برای مخاطبین تازه ورود کرده به این حوزه نا آشنا باشد. در ادامه دو نمونه از این اصطلاحات را به شما معرفی می کنیم.

 • بول شده: این دسته از مقاطع چنان که پیش از این نیز گفتیم دارای زاویه 45 درجه در انتهای مقطع هستند و با اصطلاح لوله کونیک شده یا پخ نیز شناخته می شوند.
 • حدیده شده: این واژه معادل ترکیب رزوه شده است که در دو سر مقطع، شیارها در عرض لوله ایجاد شده و به دو نوع ماده و نری تقسیم می گردد. در نوع نری رزوه کاری بیرون لوله و در نوع ماده در داخل آن انجام می شود.

سایزهایی که برای لوله ها در بازار یا سایت ها بیان می شود مشابه قطر واقعی مقطع نیست. برای مثال 1.2  اینچ در بازار با نام لوله 2 شناخته می شود.

⦿ طول معمول تولیدی

این دسته از مقاطع مشابه با دیگر انواع محصولات فولادی در طول های 6 الی 12 متر تولید و در بازار آهن آلات فروخته می شود.

⦿ سایر مقاطع فولادی در امیدالبرز

مجتمع فولاد و آلومینیوم امیدالبرز در راستای تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تامین مقاطع فولادی می کند که برای مشاهده لیست قیمت هر یک از مقاطع فولادی می توانید از دسترسی های زیر استفاده نمایید.

قیمت تیرآهن

قیمت میلگرد

قیمت ورق

قیمت پروفیل

قیمت نبشی

قیمت ناودانی

سایر مقاطع

آواتار موبایل
منوی اصلی x