امروز
1399 مرداد 23
31 7

لیست قیمت میلگرد

 

لیست قیمت میلگرد

 

به دلیل نوسانات قیمت بازار، جهت اطلاع دقیق از قیمت ها با شماره تلفن های 88100302-88100201 -021 داخلی 126،127،128 و 223  همچنین  ارتباط مستقیم با دیگر دپارتمان‌ها با شماره 45512 -021 تماس حاصل نمایید.

لیست قیمت میلگرد شعبه شادآباد (به روز رسانی 99/05/22)

ردیف    گرید     سایز         محصول        قیمت(ریال) 
1 A2 8 میلگرد قزوین 101,000
2 A2 10 میلگرد خرم دشت 95,000
3 A2 12 میلگرد آریا امیر 95,500
4 A3 14 میلگرد نیشابور 96,500
5 A3 16 میلگرد پرشین 94,800
6 A3 18 میلگرد پرشین 94,800
7 A3 20 میلگرد پرشین 94,800
8 A3 16 میلگرد هیربد 94,800
9 A3 18 میلگرد هیربد 94,800
10 A3 20 میلگرد هیربد 94,800
11 A3 14 میلگرد امیرکبیر 96,000
12 A3 16 میلگرد امیرکبیر 96,000
13 A3 18 میلگرد امیرکبیر 96,000
14 A3 22 میلگرد سیرجان 94,000
15 A3 25 میلگرد سیرجان 94,000
16 A3 28 میلگرد سیرجان 94,000
17 A3 14 میلگرد قائم اتمام موجودی
18 A3 22 میلگرد ذوبی 96,500
19 A3 25 میلگرد ذوبی 96,500
20 -- 6.5   میلگرد حرارتی امیرآباد   107,500

 

میلگرد فولاد قزوین (به روز رسانی 99/05/22)

ردیف محصول و ابعاد محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
1 میلگرد فولاد قزوین 8 کارخانه 5.700 94,500
2 میلگرد فولاد قزوین 10 کارخانه 8 90,500
3 میلگرد فولاد قزوین 12   کارخانه   11 90,500

میلگرد پارس آرمان شفق (به روز رسانی99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد پارس آرمان شفق 8 کارخانه   5.700 95,000
2 میلگرد پارس آرمان شفق 10 کارخانه   8 91,000
3 میلگرد پارس آرمان شفق 12 کارخانه   11 91,000
  
میلگرد تاکستان (به روز رسانی 99/05/16)

ردیف

   محصول و ابعاد    

  محل بارگیری  

  وزن(kg) 

    قیمت(ریال)   

1 میلگرد تاکستان 10 کارخانه 8 اتمام موجودی
2 میلگرد تاکستان 12 کارخانه 11 اتمام موجودی


میلگرد ابهر A3(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

 محصول و ابعاد  

 محل بارگیری 

 وزن (kg)  

  قیمت(ریال) 

1 میلگرد ابهر 8 کارخانه 5.700 اتمام موجودی
2 میلگرد ابهر 10 کارخانه 7.8 96,000
3 میلگرد ابهر 12 کارخانه 11 96,000
4 میلگرد ابهر 14 کارخانه 15 95,000
5 میلگرد ابهر 16 کارخانه 20 95,000
6 میلگرد ابهر 18 کارخانه 25 95,000
7 میلگرد ابهر 20 کارخانه 30 95,000
8 میلگرد ابهر 22 کارخانه 37 95,000
9 میلگرد ابهر 25 کارخانه 47 95,000


میلگرد ابهر A2(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

 محصول و ابعاد  

 محل بارگیری 

 وزن (kg)  

  قیمت(ریال) 

1 میلگرد ابهر 8 کارخانه 5 103,500
2 میلگرد ابهر 10 کارخانه 7.8 95,000
3 میلگرد ابهر 12 کارخانه 11 95,000
 

میلگرد  خرمدشت A2(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد خرمدشت 10 کارخانه   7.8 94,500
2 میلگرد خرمدشت 12 کارخانه   11 94,500


میلگرد  فایکو A3(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

میلگرد فایکو 10  کارخانه   7.8 اتمام موجودی
2 میلگرد فایکو 12  کارخانه   11 98,000
3 میلگرد فایکو 14   کارخانه   15 اتمام موجودی
4 میلگرد فایکو 16   کارخانه   20 94,000
5 میلگرد فایکو 18 کارخانه 25 94,000
6 میلگرد فایکو 20  کارخانه 30 94,000
7 میلگرد فایکو 22  کارخانه 37 94,000
8 میلگرد فایکو 25  کارخانه 47 94,000


میلگرد آرین فولاد A3(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

 محصول و ابعاد  

 محل بارگیری 

 وزن (kg)  

  قیمت(ریال) 

1 میلگرد آرین فولاد 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
2 میلگرد آرین فولاد 10 کارخانه 7.8 98,000
3 میلگرد آرین فولاد 12 کارخانه 11 97,500
4 میلگرد آرین فولاد 14 کارخانه 15 97,000
5 میلگرد آرین فولاد 16 کارخانه 20 97,000
6 میلگرد آرین فولاد 18 کارخانه 25 97,000
7 میلگرد آرین فولاد 20 کارخانه 30 97,000
8 میلگرد آرین فولاد 22 کارخانه 37 اتمام موجودی
9 میلگرد آرین فولاد 25 کارخانه 47 اتمام موجودی


میلگرد آرین فولاد A2(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد آرین فولاد 10  کارخانه   7.8 97,500
2 میلگرد آرین فولاد 12  کارخانه   11 97,000


میلگرد قائم A3(به روز رسانی 99/05/21)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد قائم 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
2 میلگرد قائم 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
3 میلگرد قائم 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
4 میلگرد قائم 14 کارخانه 15 94,000
5 میلگرد قائم 16 کارخانه 20 94,000
6 میلگرد قائم 18 کارخانه 25 94,000
7 میلگرد قائم 20 کارخانه 30 94,000
8 میلگرد قائم 22 کارخانه 37 94,000
9 میلگرد قائم 25 کارخانه 47 اتمام موجودی
10 میلگرد قائم 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
11 میلگرد قائم 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
12 میلگرد قائم 32 کارخانه 75 اتمام موجودی

میلگرد هیربد A3(به روز رسانی 99/05/22)

 

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد هیربد 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
2 میلگرد هیربد 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
3 میلگرد هیربد 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
4 میلگرد هیربد 14 کارخانه 15 93,200
5 میلگرد هیربد 16 کارخانه 20 93,200
6 میلگرد هیربد 18 کارخانه 25 اتمام موجودی
7 میلگرد هیربد 20 کارخانه 30 اتمام موجودی
8 میلگرد هیربد 22 کارخانه 37 اتمام موجودی
9 میلگرد هیربد 25 کارخانه 47 اتمام موجودی
10 میلگرد هیربد 28 کارخانه 58 93,200
11 میلگرد هیربد 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
12 میلگرد هیربد 32 کارخانه 75 93,200
 

میلگرد هیربد A2(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد هیربد 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
2 میلگرد هیربد 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
3 میلگرد هیربد 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
4 میلگرد هیربد 14 کارخانه 15 اتمام موجودی
5 میلگرد هیربد 16 کارخانه 20 اتمام موجودی
6 میلگرد هیربد 18 کارخانه 25 92,200
7 میلگرد هیربد 20 کارخانه 30 92,200
8 میلگرد هیربد 22 کارخانه 37 92,200
9 میلگرد هیربد 25 کارخانه 47 92,200
10 میلگرد هیربد 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
11 میلگرد هیربد 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
12 میلگرد هیربد 32 کارخانه 75 اتمام موجودی


میلگرد ارگ تبریز A3(به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد ارگ تبریز 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
2 میلگرد ارگ تبریز 10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
3 میلگرد ارگ تبریز 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
4 میلگرد ارگ تبریز 14 کارخانه 15 93,000
5 میلگرد ارگ تبریز 16 کارخانه 20 93,000
6 میلگرد ارگ تبریز 18 کارخانه 25 93,000
7 میلگرد ارگ تبریز 20 کارخانه 30 93,000
8 میلگرد ارگ تبریز 22 کارخانه 37 93,000
9 میلگرد ارگ تبریز 25 کارخانه 47 اتمام موجودی
10 میلگرد ارگ تبریز 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
11 میلگرد ارگ تبریز 30 کارخانه 66 اتمام موجودی
12 میلگرد ارگ تبریز 32 کارخانه 75 اتمام موجودی

میلگرد امیر کبیر A2 (به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد امیر کبیر 8 کارخانه 5 اتمام موجودی
2 میلگرد امیر کبیر 10 کارخانه 7.8 93,500
3 میلگرد امیر کبیر 12 کارخانه 11 93,500
4 میلگرد امیر کبیر 14 کارخانه 15 93,500
5 میلگرد امیر کبیر 16 کارخانه 20 93,500
6 میلگرد امیر کبیر 18 کارخانه 25 93,500
7 میلگرد امیر کبیر 20 کارخانه 30 93,500
8 میلگرد امیر کبیر 22 کارخانه 37 93,500
 

میلگرد پرشینA3 (به روز رسانی 99/05/22)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد پرشین8 کارخانه 5 اتمام موجودی
2 میلگرد پرشین10 کارخانه 7.8 اتمام موجودی
3 میلگرد پرشین 12 کارخانه 11 اتمام موجودی
4 میلگرد پرشین14 کارخانه 15 اتمام موجودی
5 میلگرد پرشین16 کارخانه 20 93,000
6 میلگرد پرشین18 کارخانه 25 93,000
7 میلگرد پرشین20 کارخانه 30 93,000
8 میلگرد پرشین 22 کارخانه 37 93,000
9 میلگرد پرشین25 کارخانه 47 93,000
10 میلگرد پرشین 28 کارخانه 58 اتمام موجودی
11 میلگرد پرشین30 کارخانه 66 اتمام موجودی
12 میلگرد پرشین 32 کارخانه 75 اتمام موجودی


میلگرد  خرمدشت A3(به روز رسانی 99/02/31)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد خرمدشت 12 کارخانه   11 اتمام موجودی
2 میلگرد خرمدشت 14 کارخانه   15 اتمام موجودی
3 میلگرد خرمدشت 16 کارخانه   20 اتمام موجودی
4 میلگرد خرمدشت 18  کارخانه
25
اتمام موجودی
5 میلگرد خرمدشت 20  کارخانه 30 اتمام موجودی
6 میلگرد خرمدشت 22  کارخانه 37 اتمام موجودی
7 میلگرد خرمدشت 25  کارخانه 47 اتمام موجودی
 

میلگرد کویر کاشان A2 (به روز رسانی 99/05/05)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد کویر کاشان8 کارخانه 5 111,000
2 میلگرد کویر کاشان10 کارخانه 7.8 110,000
3 میلگرد کویر کاشان12 کارخانه 11 110,000


میلگرد فولاد آریا ذوب A3 (به روز رسانی 99/03/24)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد آریا فولاد 12 کارخانه 11 70,000
2 میلگرد آریا فولاد 14 کارخانه 15 69,000
3 میلگرد آریا فولاد 16 کارخانه 20 69,000
4 میلگرد آریا فولاد18 کارخانه 25 اتمام موجودی
5 میلگرد آریا فولاد 20 کارخانه 30 اتمام موجودی
6 میلگرد آریا فولاد 22 کارخانه 37 اتمام موجودی


میلگرد  معراج A3(به روز رسانی 99/04/11)

ردیف

محصول و ابعاد

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

1 میلگرد معراج 12  کارخانه   11 اتمام موجودی
2 میلگرد معراج 14   کارخانه   15 80,500
3 میلگرد معراج 16   کارخانه   20 80,500
4 میلگرد معراج 18 کارخانه 25 اتمام موجودی
5 میلگرد معراج 20  کارخانه 30 اتمام موجودی
6 میلگرد معراج 22  کارخانه 37 اتمام موجودی
7 میلگرد معراج 25  کارخانه 47 اتمام موجودی

 

میلگرد آناهیتا A2(به روز رسانی 99/04/17)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد آناهیتا 8  کارخانه   5 97,000
2 میلگرد آناهیتا 10  کارخانه   7.8 99,000


میلگرد آناهیتا A3(به روز رسانی 99/04/17)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد آناهیتا 8 کارخانه 4 تماس بگیرید
2 میلگرد آناهیتا 10 کارخانه 6.8 تماس بگیرید
3 میلگرد آناهیتا 12 کارخانه 9 100,000
4 میلگرد آناهیتا 14 کارخانه 13 100,000
5 میلگرد آناهیتا 16 کارخانه 17 100,000
6 میلگرد آناهیتا 18 کارخانه 22 100,000
7 میلگرد آناهیتا 20 کارخانه 27 100,000
8 میلگرد آناهیتا 22 کارخانه 34 100,000
9 میلگرد آناهیتا 25 کارخانه 44 100,000
10 میلگرد آناهیتا 28 کارخانه 55 100,000
11 میلگرد آناهیتا 30 کارخانه 63 100,000
12 میلگرد آناهیتا 32 کارخانه 72 100,000


میلگرد هیربدA2  (به روز رسانی 99/04/04)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد هیربد 10  کارخانه   7.8 اتمام موجودی
2 میلگرد هیربد 12  کارخانه   11 اتمام موجودی


میلگرد نیشابور (به روز رسانی 99/01/31)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 میلگرد نیشابور 8 کارخانه 5 تماس بگیرید
2 میلگرد نیشابور 10 کارخانه 7.8 تماس بگیرید
3 میلگرد نیشابور 12 کارخانه 11 تماس بگیرید
4 میلگرد نیشابور 14 کارخانه 15 تماس بگیرید
5 میلگرد نیشابور 16 کارخانه 20 تماس بگیرید
6 میلگرد نیشابور 18 کارخانه 25 تماس بگیرید
7 میلگرد نیشابور 20 کارخانه 30 تماس بگیرید
8 میلگرد نیشابور 22 کارخانه 37 تماس بگیرید
9 میلگرد نیشابور 25 کارخانه 47 تماس بگیرید
10 میلگرد نیشابور 28 کارخانه 58 تماس بگیرید
11 میلگرد نیشابور 30 کارخانه 66 تماس بگیرید
12 میلگرد نیشابور 32 کارخانه 75 تماس بگیرید
 

میلگرد کویر کاشان (به روز رسانی 98/12/19)

ردیف

محصول و ابعاد

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت

1 میلگرد کویر کاشان8 کارخانه 5 تماس بگیرید
2 میلگرد کویر کاشان10 کارخانه 7.8 تماس بگیرید
3 میلگرد کویر کاشان12 کارخانه 11 تماس بگیرید
4 میلگرد کویر کاشان14 کارخانه 15 تماس بگیرید
5 میلگرد کویر کاشان16 کارخانه 20 تماس بگیرید
6 میلگرد کویر کاشان18 کارخانه 25 تماس بگیرید
7 میلگرد کویر کاشان20 کارخانه 30 تماس بگیرید
8 میلگرد کویر کاشان22 کارخانه 37 تماس بگیرید
9 میلگرد کویر کاشان25 کارخانه 47 تماس بگیرید
10 میلگرد کویر کاشان28 کارخانه 58 تماس بگیرید
11 میلگرد کویر کاشان30 کارخانه 66 تماس بگیرید
12 میلگرد کویر کاشان32 کارخانه 75 تماس بگیرید


 
شرکت امید البرز با هدف تکمیل سبد عرضه محصولات خود و ایجاد بستری مطمئن برای تأمین نیازهای مشتریان و تحقق شعار "بی واسطه و مطمئن، یکجا بخرید" ، عاملیت فروش تعدادی از تولید کنندگان معتبر انواع میلگرد را اخذ نموده و بی واسطه، مطمئن، با کیفت بالا و قیمت قابل رقابت در بازار به مشتریان عرضه می نماید. خرید و فروش محصولات فولادی امری تخصصی است و با توجه به تنوع و کاربردهای متنوعی که این محصولات دارند لازم است پیش از خرید محصول از کمک مشاوران با تجربه و متخصص بهره مند شوید.

بهترین شیوه خرید میلگرد


تیم فروش میلگرد امید البرز پس از سالها تجربه در ارائه مشاوره فروش انواع میلگرد، پیشنهاد می نماید، مشتریان گرامی برای انجام خریدی مناسب به موارد زیر توجه نمایند:

۱تحقیق در مورد جزئیات میلگرد مورد نیاز
میلگرد از نظر شکل ظاهری به سه دسته کلی ساده / آجدار / کلافی دسته بندی می گردد و هرکدام از این دسته ها از نظر سایز و نوع آلیاژ دارای تنوع بسیار زیادی هستند و هرکدام برای کاربردهای خاصی قابل استفاده اند. لذا قبل از هر اقدامی برای خرید میلگرد لازم است ابتدا اطلاعات دقیقی درباره نوع میلگرد مورد نیاز و شکل ظاهری، آلیاژ، سایز و میزان وزن مورد نیاز کسب نمود.

۲مشاوره با کارشناسان فروش میلگرد
پس از انتخاب سایز و سایر مشخصات محصول و وزن مورد نیاز لازم است با کارشناسان متخصص و معتبر مشاوره کنید. مشاوره مناسب می تواند به شما در انتخاب برند مناسب، کیفیت مناسب، قیمت مناسب و بهترین زمان خرید کمک نماید و در نهایت شما را به سمت خرید هدفمند و راحت تر سوق دهد.

۳آگاهی از ظرفیت بار مورد نیاز
با توجه به کاربردی که برای محصول انتخابی مدنظر شما می باشد قبل از خرید محصول می بایست وزن آن را تخمین زده ، سپس اقدام به خرید نمایید. لازم به ذکر است که چنانچه میزان بار مورد نیاز شما ظرفیت محدودی داشته باشد نمی توانید آن را مستقیما از کارخانه خریداری نمایید چرا که حداقل فروش مستقیم کارخانه یک ظرفیت معادل 23 الی ۲۵ تن می باشد و معمولا نیز بطور مستقیم اقدام به فروش محصول به مشتریان وزن پایین نمی نمایند. شرکت امید البرز بعنوان عامل فروش میلگرد چندین کارخانه معتبر و با بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی برای خرید میلگرد می باشد.

۴استعلام قیمت پیش از خرید
یکی از اهداف و ارزش های امید البرز ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت، قیمتی کاملا رقابتی، و بدون هرگونه مغایرت در وزن و نوع بار ارسالی با فاکتور فروش می باشد و همواره با استفاده از نیروهای متعهد، باسکول دقیق و پیشرفته و پایبندی به اخلاق حرفه ای کسب و کار محصولات خود را بی واسطه و مطمئن به مشتریان عرضه نموده است. برای کسب اطلاعات روزانه در مورد قیمت انواع میلگرد و اخذ مشاوره مورد نیاز خود می توانید با دپارتمان فروش میلگرد تماس بگیرید.

۵بررسی تنوع میلگرد ارائه شده توسط امید
برای تصمیم گیری بهتر در خصوص نوع محصول، کارخانه، سایز و قیمت، می توانید به کانال تلگرامی امید البرز مراجعه نمایید.

۶- دریافت پیش فاکتور خرید
تیم فروش میلگرد امید البرز آمادگی آنرا دارد که پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از طرف شمتری و انجام قطعی معامله  بصورت تلفنی مشاوره های لازم را ارائه نماید. همچنین می توانید از کارشناس فروش مربوطه،  پیش فاکتور دریافت نمایید و از ریز جزئیات محصول، مبالغ و برند محصول مطلع گردید. این امر سبب افزایش شفافیت خرید برای شما می گردد.

۷- ارسال تاییدیه سفارش به کارشناس فروش پیش از خرید
پیش از پرداخت مبلغ سفارش خود، لازم است تاییدیه پیش فاکتور سفارش خود را برای کارشناسان فروش مربوطه ارسال نمایید.

۸- اعلام آدرس دقیق به کارشناس مربوطه
لازم است پیش از انجام معامله آدرس دقیق خود را جهت تحویل بار به کارشناس فروش اعلام نمایید تا کارشناس فروش مناسب ترین کارخانه را به شما معرفی نماید تا علاوه بر بهره مندی از محصول با کیفیت و مطابق با نیاز خود در زمان دسترسی به محصول، در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی نمایید و هزینه تمام شده شما کاهش یابد.

۹- اجتناب از واریز مبلغ کامل پیش از تحویل کالا
باید توجه داشته باشید که پیش از تحویل و رویت بار خریداری شده مبلغ را به طور کامل واریز ننمایید.

۱۰- اطمینان از وزن بار پیش از پرداخت کامل مبلغ
 نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که پس از دریافت بار، مجددا آن را وزن نمایید و از استاندارد بودن وزن میلگرد دریافتی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- بررسی میلگرد خریداری شده پیش از ارسال تاییدیه
 پس از دریافت محصول، بار را به طور کامل بررسی نمایید. نکاتی که لازم است در خصوص محصول به آن توجه نمایید شامل رنگ محصول می باشد. باید دقت نمایید که میلگرد دچار زنگ زدگی نشده باشد. همچنین میلگرد هر کارخانه دارای آرم مخصوص به خود می باشد که لازم است در هنگام تحویل کالا به آرم حک شده میلگرد توجه نمایید.