امروز
1400 تیر 2
49 4

قیمت تیرآهن و هاش

قیمت تیر آهن و بال پهن(هاش)

به دلیل نوسانات قیمت بازار، جهت اطلاع دقیق از قیمت ها و خرید  تماس حاصل فرمایید.
021-45512 داخلی 201 الی 204

جداول
  جدول وزنی تیرآهن INP
  جدول وزنی تیرآهن IPE
  جدول وزنی تیرآهن هاش سبکHEA
  جدول وزنی تیرآهن هاش سنگین HEB
  جدول اشتال تیرآهن INP
  جدول اشتال تیرآهن IPE
  جدول اشتال تیرآهن IPB
  جدول اشتال تیرآهن لانه زنبوریپس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف محصول محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
1 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان تهران 125 17,155,963
2 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان تهران 155 21,743,119
3 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان تهران 190 27,247,706
4 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان تهران 225 33,302,752
5 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان تهران 270 44,770,642
6 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان تهران 320 55,321,101
7 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان تهران 375 64,495,413
8 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان تهران 440 71,559,633
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان تهران 500 اتمام موجودی
 

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

تیرآهن IPE اهواز
(به روز رسانی 00/03/30)

ردیف محصول محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
1 تیرآهن ipe سایز  14 اهواز تهران 132 19,082,569
2 تیرآهن ipe سایز  16 اهواز تهران 170 24,770,642
3 تیرآهن ipe سایز  18 اهواز تهران 240 31,651,376
 

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

تیرآهن فایکو IPE
(به روز رسانی 00/03/30)

ردیف محصول محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
1 تیرآهن ipe سایز  14 فایکو تهران 132 19,266,055
2 تیرآهن ipe سایز  16 فایکو تهران 170 24,770,642
3 تیرآهن ipe سایز  18 فایکو تهران 240 40,366,972


پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

تیرآهن ماهان IPE
(به روز رسانی 00/03/30)

ردیف محصول محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
1 تیرآهن ipe سایز  14 ماهان تهران 120 18,165,138
2 تیرآهن ipe سایز  16 ماهان تهران 160 24,587,156
3 تیرآهن ipe سایز  18 ماهان تهران 190 29,816,514

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
تیرآهن بال پهن ذوب آهن IPB 
(به روز رسانی00/03/30)

ردیف محصول محل بار گیری وزن  (kg) قیمت(ریال)
1 بال پهن14ذوب آهن،سبک تهران 290 اتمام موجودی
2  بال پهن14ذوب آهن،سنگین تهران 390 201,835
3  بال پهن16ذوب آهن،سبک تهران 360 اتمام موجودی
4  بال پهن16ذوب آهن،سنگین تهران 500 155,963
5  بال پهن18ذوب آهن،سبک تهران 410 137,615
6  بال پهن18ذوب آهن،سنگین تهران 600 137,615
7  بال پهن20ذوب آهن،سبک تهران 500 238,532
8  بال پهن20ذوب آهن،سنگین تهران 700 155,963
9  بال پهن30ذوب آهن،سبک تهران 1070 اتمام موجودی
10  بال پهن30ذوب آهن،سنگین تهران 1350 229,358

 
پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

تیر آهن بال پهن سبک هیوندایی استیل IPB/HEA 
(به روز رسانی00/03/30)

ردیف محصول محل بارگیری وزن(kg) قیمت(ریال)
1 بال پهن 10 هیوندای استیل تهران 200 اتمام موجودی
2 بال پهن 12 هیوندای استیل تهران 250 اتمام موجودی
3 بال پهن 14 هیوندای استیل تهران 290 اتمام موجودی
4 بال پهن 16 هیوندای استیل تهران 360 اتمام موجودی
5 بال پهن 18 هیوندای استیل تهران 410 اتمام موجودی
6 بال پهن 20 هیوندای استیل تهران 500 اتمام موجودی
7 بال پهن 22 هیوندای استیل تهران 620 اتمام موجودی
8 بال پهن 24 هیوندای استیل تهران 710 اتمام موجودی
9 بال پهن 26 هیوندای استیل تهران 790 اتمام موجودی
10 بال پهن 28 هیوندای استیل تهران 930 اتمام موجودی
11 بال پهن 30 هیوندای استیل تهران 1070 266,055
12 بال پهن 32 هیوندای استیل تهران 1150 284,404
13 بال پهن34 هیوندای استیل تهران 1230 284,404
14 بال پهن 36 هیوندای استیل تهران 1340 اتمام موجودی
15 بال پهن 40 هیوندای استیل تهران 1440 284,404
16 بال پهن 45 هیوندای استیل تهران 1700 اتمام موجودی
17 بال پهن 50 هیوندای استیل تهران 1860 275,229
18 بال پهن 55 هیوندای استیل تهران 2000 اتمام موجودی
19 بال پهن 60 هیوندای استیل تهران 2160 284,404
20 بال پهن 65 هیوندای استیل تهران 2300 316,514
21 بال پهن 70 هیوندای استیل تهران 2450 اتمام موجودی
22 بال پهن 80 هیوندای استیل تهران 2700 اتمام موجودی
23 بال پهن 90 هیوندای استیل تهران 3000 اتمام موجودی
 

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
تیرآهن بال پهن سنگین هیوندای استیل IPB/HEB
(به روز  رسانی 00/03/30)

ردیف محصول محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
1 بال پهن 10 هیوندای استیل تهران 250 اتمام موجودی
2 بال پهن 12 هیوندای استیل تهران 310 اتمام موجودی
3 بال پهن 14 هیوندای استیل تهران 390 اتمام موجودی
4 بال پهن 16 هیوندای استیل تهران 500 155,936
5 بال پهن 18 هیوندای استیل تهران 600 اتمام موجودی
6 بال پهن 20 هیوندای استیل تهران 700 اتمام موجودی
7 بال پهن 22 هیوندای استیل تهران 840 اتمام موجودی
8 بال پهن 24 هیوندای استیل تهران 1000 اتمام موجودی
9 بال پهن 26 هیوندای استیل تهران 1090 اتمام موجودی
10 بال پهن 28 هیوندای استیل تهران 1190 اتمام موجودی
11 بال پهن 30 هیوندای استیل تهران 1350 اتمام موجودی
12 بال پهن 32 هیوندای استیل تهران 1500 اتمام موجودی
13 بال پهن 34 هیوندای استیل تهران 1600 330,275
14 بال پهن 36 هیوندای استیل تهران 1700 اتمام موجودی
15 بال پهن 40 هیوندای استیل تهران 1830 293,578
16 بال پهن 45 هیوندای استیل تهران 2000 اتمام موجودی
17 بال پهن 50 هیوندای استیل تهران 2250 284,404
18 بال پهن 55 هیوندای استیل تهران 2350 330,275
19 بال پهن 60 هیوندای استیل تهران 2500 284,404
20 بال پهن 65 هیوندای استیل تهران 2700 اتمام موجودی
21 بال پهن 70 هیوندای استیل تهران 2800 اتمام موجودی
22 بال پهن 80 هیوندای استیل تهران 3150 اتمام موجودی
23 بال پهن 90 هیوندای استیل تهران 3500 311,927


پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

تیرآهن بال پهن ترکیه ای IPB ، سبک و سنگین 
(به روز  رسانی00/03/30)

ردیف محصول محل بار گیری وزن  (kg) قیمت(ریال)
1 تیرآهن بال پهن 10سبک ترک تهران 200 256,881
2 تیرآهن بال پهن 12سبک ترک تهران 250 256,881
3 تیرآهن بال پهن 14سبک ترک تهران 290 238,532
4 تیرآهن بال پهن 20سبک ترک تهران 500 238,532
5 تیرآهن بال پهن 22سبک ترک تهران 620 266,055
6 تیرآهن بال پهن 24سبک ترک تهران 710 266,055
7 تیرآهن بال پهن 26سبک ترک تهران 790 266,055
8 تیرآهن بال پهن82سبک ترک تهران 930 293,578
9 تیرآهن بال پهن 36سبک ترک تهران 1340 275,229
10 تیرآهن بال پهن 10سنگین ترک تهران 250 256,881
11 تیرآهن بال پهن 12سنگین ترک تهران 310 256,881
12 تیرآهن بال پهن 22سنگین ترک تهران 840 266,055
13 تیرآهن بال پهن سنگین 24ترک تهران 1000 302,752
14 تیرآهن بال پهن سنگین 26ترک تهران 1090 275,229
15 تیرآهن بال پهن سنگین 28ترک تهران 1190 275,229
16 تیرآهن بال پهن سنگین 32 ترک تهران 1500 339,450
17 تیرآهن بال پهن سنگین 36 ترک تهران 1700 339,450شرکت امید البرز به واسطه چند دهه فعالیت در صنعت فولاد بعنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت فولاد  شناخته می شود و بواسطه همین فعالیت دارای تیم فروش مجرب، کاردان و حرفه ای نیز می باشد. امید البرز با شناسایی نیاز بازار، سبد محصولات خود را تکمیل نمود و با نگرش و حرکت به سمت شعار" بی واسطه و مطمئن، یکجا بخرید" به خریداران این اطمینان را می‌دهد که با بهترین کیفیت و قیمت، بهترین و مرغوب ترین محصول را برای فروش به ارائه دهد. بواسطه تجربه و حضور پر رنگ در بازار فولاد دارای مشاورانی کارآمد می باشند که با بهترین راهنمایی ها، بهترین محصولات را به خریداران محترم ارائه می دهند. از جمله محصولاتی که در شرکت امید البرز به فروش می رسد
انواع تیرآهن می باشد، تیرآهن دارای انواع مختلفی می باشد مانند تیرآهن IPE و  IPB که در اصطلاح به دلیل شکل ظاهری IPE، آی I و IPB نیز به خاطر شکل بال های آن H یا هاش معروف می باشند. تیرآهن هاش نیز به دو دسته سبک  HEA و سنگین  HEBتقسیم می شوند.  نکته قابل توجه ای که باید به آن اشاره نمود این است که امید البرز به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت هیوندایی استیل کره جنوبی و همچنین شرکت های ترکیه ای و آلمانی  در ایران  مشغول  به فعالیت می باشد.

مشاوره با کارشناسان فروش تیرآهن
پس از انتخاب نوع و سایر مشخصات محصول و وزن مورد نیاز لازم است با کارشناسان متخصص و معتبر مشاوره کنید. تا با بهترین مشاوره بهترین محصول با بهترین قیمت را به شما برای خرید معرفی نمایند.
 
آگاهی از ظرفیت بار مورد نیاز
با توجه به کاربردی که برای محصول انتخابی مدنظر شما می باشد قبل از خرید محصول می بایست وزن آن را تخمین زده ، سپس اقدام به خرید نمایید. لازم به ذکر است که چنانچه میزان بار مورد نیاز شما ظرفیت محدودی داشته باشد نمی توانید آن را مستقیما از کارخانه خریداری نمایید چرا که حداقل فروش مستقیم کارخانه یک ظرفیت معادل 23 الی ۲۵ تن می باشد و معمولا نیز بطور مستقیم اقدام به فروش محصول به مشتریان وزن پایین نمی نمایند. شرکت امید البرز بعنوان عامل فروش تیرآهن چندین کارخانه معتبر و با بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی برای خرید تیرآهن می باشد.

 
استعلام قیمت پیش از خرید
یکی از اهداف و ارزش های امید البرز ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت، قیمتی کاملا رقابتی، و بدون هرگونه مغایرت در وزن و نوع بار ارسالی با فاکتور فروش می باشد و همواره با استفاده از نیروهای متعهد، باسکول دقیق و پیشرفته و پایبندی به اخلاق حرفه ای کسب و کار محصولات خود را بی واسطه و مطمئن به مشتریان عرضه نموده است. برای کسب اطلاعات روزانه در مورد قیمت انواع تیرآهن و اخذ مشاوره مورد نیاز خود می توانید با دپارتمان فروش میلگرد تماس بگیرید.

 
بررسی تنوع تیرآهن ارائه شده توسط امیدالبرز
برای تصمیم گیری بهتر در خصوص نوع محصول، کارخانه، سایز و قیمت، می توانید به کانال تلگرامی امید البرز مراجعه نمایید.

دریافت پیش فاکتور خرید
 تیم فروش تیرآهن امید البرز آمادگی آنرا دارد که پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از طرف شمتری و انجام قطعی معامله  بصورت تلفنی مشاوره های لازم را ارائه نماید. همچنین می توانید از کارشناس فروش مربوطه،  پیش فاکتور دریافت نمایید و از ریز جزئیات محصول، مبالغ و برند محصول مطلع گردید. این امر سبب افزایش شفافیت خرید برای شما می گردد.

ارسال تاییدیه سفارش به کارشناس فروش پیش از خرید
 پیش از پرداخت مبلغ سفارش خود، لازم است تاییدیه پیش فاکتور سفارش خود را برای کارشناسان فروش مربوطه ارسال نمایید.

اعلام آدرس دقیق به کارشناس مربوطه
 لازم است پیش از انجام معامله آدرس دقیق خود را جهت تحویل بار به کارشناس فروش اعلام نمایید تا کارشناس فروش مناسب ترین کارخانه را به شما معرفی نماید تا علاوه بر بهره مندی از محصول با کیفیت و مطابق با نیاز خود در زمان دسترسی به محصول، در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی نمایید و هزینه تمام شده شما کاهش یابد.

اجتناب از واریز مبلغ کامل پیش از تحویل کالا
 باید توجه داشته باشید که پیش از تحویل و رویت بار خریداری شده مبلغ را به طور کامل واریز ننمایید.

اطمینان از وزن بار پیش از پرداخت کامل مبلغ
 نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که پس از دریافت بار، مجددا آن را وزن نمایید و از استاندارد بودن وزن تیرآهن دریافتی اطمینان حاصل کنید.
 
 

جدول وزنی تیرآهن INP

سایز تیرآهن ارتفاع  عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه12متر(kg)
8 80 42 3.9 5.9 72
10 100 50 4.5 6.8 100
12 120 58 5.1 7.7 133
14 140 66 5.7 8.6 171
16 160 74 6.3 9.5 215
18 180 82 6.9 10.4 263
20 200 90 7.5 11.3 314
22 220 98 8.1 12.2 373
24 240 106 8.7 13.1 434
26 260 113 9.4 14.1 502
28 280 119 10.1 15.2 575
30 300 125 10.8 16.2 650
32 320 131 11.5 17.3 732
34 340 137 12.2 18.3 816
36 360 143 13 19.5 913
38 380 149 13.7 20.5 1008
40 400 155 14.4 21.6 1109
42.5 425 163 15.3 23 1248
45 450 170 16.2 24.3 1380
47.5 475 178 17.1 25.6 1536
50 500 185 18 27 1692
55 550 200 19 30 1992
60 600 215 21.6 32.4 2388
 

جدول وزنی تیرآهن IPE

سایز تیرآهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه 12 متر (kg)
8 80 46 3.8 5.2 72
10 100 55 4.1 5.7 98
12  120 64 4.4 6.3 125
14  140 73 4.7 6.9 155
16 160 82 5 7.4 190
18 180 91 5.3 8 226
20 200 100 5.6 8.5 269
22 220 110 5.9 9.2 315
24 240 120 6.2 9.8 369
27 270 135 6.6 10.2 434
30 300 150 7.1 10.7 507
33 330 160 7.5 11.5 590
36 360 170 8 12.7 686
40 400 180 8.6 13.5 796
45 450 190 9.4 14.6 932
50 500 200 10.2 16 1089
55 550 210 11.1 17.2 1272
60 600 220 12 19 1464
 

جدول وزنی تیرآهن هاش سبک HEA

سایز ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه12 متر (kg)
10 96 100 5 8 200
12 114 120 5 8 240
14 133 140 5.5 8.5 296
16 152 160 6 9 364
18 171 180 6 9.5 426
20 190 200 6.5 10 510
22 210 220 7 11 610
24 230 240 7.5 12 720
26 250 260 7.5 12.5 820
28 270 280 8 13 920
30 290 300 8.5 14 1050
32 310 300 9 15.5 1170
34 330 300 9.5 16.5 1260
36 350 300 10 17.5 1350
40 390 300 11 19 1500
45 440 300 11.5 21 1680
50 490 300 12 23 1860
55 540 300 12.5 24 1990
60 590 300 13 25 2140
65 640 300 13.5 26 2280
70 690 300 14.5 27 2450
80 790 300 15 28 2690
90 890 300 16 30 3020
 

جدول وزنی تیرآهن هاش سنگین HEB

سایز ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه12 متر (kg)
10 100 100 6 10 245
12 120 120 6.5 11 320
14 140 140 7 12 400
16 160 160 8 13 510
18 180 180 8.5 14 610
20 200 200 9 15 730
22 220 220 9.5 16 850
24 240 240 10 17 990
26 260 260 10 17.5 1110
28 280 280 10.5 18 1230
30 300 300 11 19 1400
32 320 300 11.5 20.5 1520
34 340 300 12 21.5 1600
36 360 300 12.5 22.5 1700
40 400 300 13.5 24 1860
45 450 300 14 26 2050
50 500 300 14.5 28 2245
55 550 300 15 29 2390
60 600 300 15.5 30 2540
65 650 300 16 31 2700
70 700 300 17 32 2890
80 800 300 17.5 33 3150
90 900 300 18.5 35 3500
 

جدول اشتال تیرآهن INP

INP  h b s=r1 t r2 c h-2c A G Jx Wx ix Jy Wy iy a1 rT
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m 4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm mm
80 80 42 3.9 5.9 2.3 10.5 59 7.57 5.94 77.8 19.5 3.2 6.29 3 0.91 62 11.2
80 80 42 3.9 5.9 2.3 10.5 59 7.57 5.94 77.8 19.5 3.2 6.29 3 0.91 62 11.2
100 100 50 4.5 6.8 2.7 12.5 75 10.6 8.34 171 34.2 4.01 12.2 4.88 1.07 78 13.3
120 120 58 5.1 7.7 3.1 14 92 14.2 11.1 328 54.7 4.81 21.5 7.41 1.23 94 15.4
140 140 66 5.7 8.6 3.4 15.5 109 18.2 14.3 573 81.9 5.61 35.2 10.7 1.4 108 17.4
160 160 74 6.3 9.5 3.8 17.5 125 22.8 17.9 935 117 6.4 54.7
14.8
1.55 124 19.5
180 180 82 6.9 10.4 4.1 19 142 27.9 21.9 1450 161 7.2 81.3 19.8 1.71 140 21.6
200 200 90 7.5 11.3 4.5 20.5 159 33.4 26.2 2140 214 8 117 26 1.87 156 23.6
220 220 98 8.1 12.2 4.9 22 176 39.5 31.1 3060 278 8.8 162 33.1 2.02 172 25.7
240 240 106 8.7 13.1 5.2 24 192 46.1 36.2 4250 354 9.59 221 41.7 2.2 188 27.8
260 260 113 9.4 14.1 5.6 26 208 53.3 41.9 5740 442 10.4 288 51 2.32 202 29.6
280 280 119 10.1 15.2 6.1 27.5 225 61 47.9 7590 542 11.1 364 61.2 2.45 218 31.1
300 300 125 10.8 16.2 6.5 29.5 241 69 54.2 9800 653 11.9
451
72.2 2.56 234 32.6
320 320 131 11.5 17.3 6.9 31 258 77.7 61 12510 782 12.7 555 84.7 2.67 248 34.1
340 340 137 12.2 18.3 7.3 33 274 86.7 68 15700 923 13.5 674 98.4 2.8 264 35.6
360 360 143 13 19.5 7.8 35 290 97 76.1 19610 1090 14.2 818 114 2.9 278 37.2
380 380 149 13.7 20.5 8.2 37 306 107 84 24010 1260 15 975
131
3.02 294 38.7
400 400 155 14.4 21.6 8.6 38.5 323 118 92.4 29210 1460 15.7 1160 149 3.13 308 40.2
425 425 163 15.3 23 9.2 41 343 132 104 36970 1740 16.7 1440 176 3.3 328 42.2
450 450 170 16.2 24.3 9.7 43.5 363 147 115 45850 2040 17.7 1730 203 3.43 348 44
475 475 178 17.1 25.6 10.3 45.5 384 163 128 56480 2380 18.6 2090 235 3.6 366 46
500 500 185 18 27 10.8 48 404 179 141 68740 2750 19.6 2480 268 3.72 384 47.8
550 550 200 19 30 11.9 52.5 445 212 166 99180 3610 21.6 3490 349 4.02 424 51.8
600 600 215 21.6 32.4 13 57.5 485 254 199 139000 4630 23.6 4670 434 4.3 460 55.4
 
 

جدول اشتال تیرآهن IPE

IPE h b s t r c h-2c A G Jx Wx ix Jy Wy iy a1 rT
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm mm
80 80 46 3.8 5.2 5 10.2 59 7.64 6 80.1 20 3.24 8.49 3.69 1.05 63 12.2
80 80 46 3.8 5.2 5 10.2 59 7.64 6 80.1 20 3.24 8.49 3.69 1.05 63 12.2
100 100 55 4.1 5.7 7 12.7 74 10.3 8.1 171 34.2 4.07 15.9 5.79 1.24 79 14.6
120 120 64 4.4 6.3 7 13.3 93 13.2 10.4 318 53 4.9 27.7 8.65 1.45 96 16.9
140 140 73 4.7 6.9 7 13.9 112 16.4 12.9 541 77.3 5.74 44.9 12.3 1.65 112 19.3
160 160 82 5 7.4 9 16.4 127 20.1 15.8 869 109 6.58 68.3 16.7 1.84 129 21.7
180 180 91 5.3 8 9 17 146
23.9
18.8 1320 146 7.42 101 22.2 2.06 145 24
200 200 100 5.6 8.5 12 20.5 159 28.5 22.4 1940 194 8.26 142 28.5 2.24 162 26.4
220 220 110 5.9 9.2 12 21.2 177 33.4 26.2 2770 252 9.11 205 37.3 2.48 179 29.1
240 240 120 6.2 9.8 15 24.8 190 39.1 30.7 3890 324 9.97 284 47.3 2.6 196 31.8
270 270 135 6.6 10.2 15 25.2 219 45.9 36.1 5790 429 11.2 420 62.2 3.02 220 35.6
300 300 150 7.1 10.7 15 25.7 248 53.8 42.2 8360 557 12.5 604 80.5 3.35 245 39.5
330 330 160 7.5 11.5 18 29.5 271 62.6 49.1 11770 713 13.7 788 98.5 3.55 270 42.1
360 360 170 8 12.7 18 30.7 298 72.7 57.1 16270 904 15 1040 123 3.79 294 44.7
400 400 180 8.6 13.5 21 34.5 331 84.5 66.3 23130 1160 16.5 1320 146 3.95 326 47.1
450 450 190 9.4 14.6 21 35.6 378 98.8 77.6 33740 1500 18.5 1680 176 4.12 365 49.4
500 500 200 10.2 16 21 37 426 116 90.7 48200 1930 20.4 2140 214 4.31 404 51.8
550 550 210 11.1 17.2 24 41.2 467 134 106 67120 2440 22.3 2670 254 4.45 442 54
600 600 220 12 19 24 43 514 156 122 92080 3070 24.3 3390 308 4.66 481 56.5

جدول اشتال تیرآهن IPB

IPB  h b s t r c h-2c A G Jx Wx ix Jy Wy iy rT
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm
550 550 300 15 29 27 56 438 254 199 136700 4970 23.2 13080 872 7.17 81.1
100 100 100 6 10 12 22 56 26 20.4 450 89.9 4.16 167 33.5 2.53 27.8
120 120 120 6.5 11 12 23 74 34 26.7 864 144 5.04 318 52.9 3.06 33.4
140 140 140 7 12 12 24 92 43 33.7 1510 216 5.93 550 78.5 3.58 38.9
160 160 160 8 13 15 28 104 54.3 42.6 2490 311 6.78 889 111 4.05 44.4
180 180 180 8.5 14 15 29 122 65.3 51.2 3830 426 7.66 1360 151 4.57 49.9
200 200 200 9 15 18 33 134 78.1 61.3 5700 570 8.54 2000 200 5.07 55.5
220 220 220 9.5 16 18 34 152 91 71.5 8090 736 9.43 2840 258 5.59 61
240 240 240 10 17 21 38 164 106 83.2 11260 938 10.3 3920 327 6.08 66.6
260 260 260 10 17.5 24 41.5 177 118 93 14920 1150 11.2 5130 395 6.58 72.2
280 280 280 10.5 18 24 42 196 131 103 19270 1380 12.1 6590 471 7.09 77.6
300 300 300 11 19 27 46 208 149 117 25170 1680 13 8560 571 7.58 83.2
320 320 300 11.5 20.5 27 47.5 225 161 127 30820 1930 13.8 9240 616 7.57 83.1
340 340 300 12 21.5 27 48.5 243 171 134 36660 2160 14.6 9690 646 7.53 82.9
360 360 300 12.5 22.5 27 49.5 261 181 142 43190 2400 15.5 10140 676 7.49 82.7
400 400 300 13.5 24 27 51 298 198 155 57680 2880 17.1 10820 721 7.4 82.3
450 450 300 14 26 27 53 344 218 171 79890 3550 19.1 11720 781 7.33 81.9
500 500 300 14.5 28 27 55 390 239 187 107200 4290 21.2 12620 842 7.27 81.6
550 550 300 15 29 27 56 438 254 199 136700 4970 23.2 13080 872 7.17 81.1
600 600 300 15.5 30 27 57 486 270 212 171000 5700 25.2 13530 902 7.08 80.7
650 650 300 16 31 27 58 534 286 225 210600 6480 27.1 13980 932 6.99 80.2
700 700 300 17 32 27 59 582 306 241 256900 7340 29 14440 963 6.87 79.6
800 800 300 17.5 33 30 63 674 334 262 359100 8980 32.8 14900 994 6.68 78.7
900 900 300 18.5 35 30 65 770 371 291 494100 10980 36.5 15820 1050 6.53 77.9
1000 1000 300 19 36 30 66 868 400 314 644700 12890 40.1 16280 1090 6.38 77
 
 

جدول اشتال تیرآهن لانه زنبوری

Cast IPE h H s t Fa G lxa Wxa Fb lxb Wxb
mm mm mm mm cm2 kg/m
(per 1.5h)
cm4 cm3 cm2 cm4 cm3
900 600 900 12 19 192 110 235300 5230 120 213700 4750
120 80 120 3.8 5.2 9.16 0.718 206 34.3 6.12 189 31.6
150 100 150 4.1 5.7 12.4 1.21 437 58.2 8.25 403 53.7
180 120 180 4.4 6.3 15.8 1.86 809 89.9 10.6 746 82.8
210 140 210 4.7 6.9 19.7 2.7 1370 131 13.1 1270 121
240 160 240 5 7.4 24.1 3.78 2200 184 16.1 2030 169
270 180 270 5.3 8 28.7 5.06 3330 247 19.1 3070 228
300 200 300 5.6 8.5 34.1 6.7 4910 327 22.9 4540 302
330 220 330 5.9 9.2 39.9 8.63 6990 423 26.9 6460 392
360 240 360 6.2 9.8 46.5 11 9790 544 31.7 9070 504
405 270 405 6.6 10.2 54.8 14.6 14550 719 37 13470 665
450 300 450 7.1 10.7 64.5 19 21010 934 43.2 19410 863
495 330 495 7.5 11.5 75 24.3 29580 1200 50.2 27330 1100
540 360 540 8 12.7 87.1 30.8 40890 1510 58.3 37780 1400
600 400 600 8.6 13.5 102 39.7 58290 1940 67.3 53700 1790
675 450 675 9.4 14.6 120 52.2 85430 2530 77.7 78290 2320
750 500 750 10.2 16 142 68.2 122400 3260 90.5 111800 2980
825 550 825 11.1 17.2 165 86.6 171100 4150 103 155700 3770
900 600 900 12 19 192 110 235300 5230 120 213700 4750