امروز
1399 مرداد 25
12 19
}
23 04 99
0 0

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات

خلاصه :

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شد. حذف «واردات در مقابل صادرات غیر» از شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ همه باید ارز خود را در نیما عرضه کنند. نکته جالب توجه ، ممنوعیت صرافی‌ها به ارائه خدمات به آن دسته از صادرکنندگانی است که ارز خود را در مهلت داده شده برنگردانند و لیست آن‌ها از سوی مراجع ذی‌ربط انتشار یابد. ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت شد.


بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شد. حذف «واردات در مقابل صادرات غیر» از شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ همه باید ارز خود را در نیما عرضه کنند. نکته جالب توجه ، ممنوعیت صرافی‌ها به ارائه خدمات به آن دسته از صادرکنندگانی است که ارز خود را در مهلت داده شده برنگردانند و لیست آن‌ها از سوی مراجع ذی‌ربط انتشار یابد. ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت شد.  پ.ن :مصوبه اخیر مغایر با بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ می باشد.
 
صادرکنندگان میباید حداقل 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صادر حواله ارزی و حاداکر 20 درصد آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیها مجاز به فروش برسانند. در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله های ارزی باید در "سامانه نیما" و به صورت اسکناس، بایاد در "سامانه نظارت ارز (سنا)" ثبت گردد.
 تبصره 1 – بنگاه های تولیدی /صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود میرتدانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصال از صاادرات (حاداقل 70 درصد ) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
– تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صاادرات  گروهی از صادرکنندگان به صورت مسفییم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبات در ساامانه نیما امکان پذیر است.
کلیه صادرکنندگان مدوظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ج.ا.ا.، ارز خود را به چرخه اقفصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.
تبصره 1 – امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه های محدود کالایی وجدد دارد.  تبصره 2 – صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند ، تعهد ارز آنان بر مبنای 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود. تبصره 3 – صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صاادراتی نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هرکدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیر نفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارت های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بند اعتباری، موضوع بند (ت) ( ماده6)  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (4)آیین نامه اجرایی مواد (5)و (6) قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتبار خود، می باید نسبت به ایفای تعهد ارز اقدام نمایند.
ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیر دولتی بایستی الف) از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازها وارداتی قراردادهای مذکور اسففتاده شود. ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.
وزار خانه های "نفت"، "صنعت، معدن و تجارت "، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"، "کشاورزی "، "سایر نهادها عمومی غیر دولتی" با توجه به عملکرد صادراتی شرکتها تحت پوشش/ مدیریت خود و برآورد درآمدها ارزی سال 1399 ،مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های نظارتی و قضائی را دارند.
به منظور صادرات از محل ورود موقت
1 – تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آمار از محل ورود موقت در سامانه جام تجارت نمایند.
-گمرک جمهور اسلامی، اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آمار فوق نماید. 0
-تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضامن رفع تعهدات ارزی موضوع بند 1 این ماده، الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.  
تبصره: در خصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش 50 درصد ارزش پروانه های صادراتی مزبوردر بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد.
با توجه به تبصره (2) ذیل بند (1) مصوبه مادرر 01/07/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصااد ، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاه ها و سازمان ها اجرایی، بانک ها عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنا این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی نمایند و نیز سایر اشخاصی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زماان ایفاد تعهد ارزی امکان پذیر نمی باشد.
تبصره 1 -اسامی اشخاص مذکور در بندها فوق الذکور با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.  
تبصره 2-بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمانها و دستگاه های مرتبط ارسال می نماید
.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
  عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
  عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات ، تولیدی، صنفی و نظایر آن
  محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی
گمرک جمهوری اسالمی ایران:
  عدم امکان اسففاده از تسهیال و خدماتی نظی مسیر سبز ، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن
  عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی
سازمان امور مالیاتی:
لغو معافیتها و مشوق های مالیاتی
بانک مرکزی:
عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) ·
 ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک به نهادهای ذ یربط
بانک های عامل:
عدم اعطای تسهیلات و ضمانت نامه های ریالی و ارزی و خدمات بانکی
شبکه صرافی ها:
ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تراستی ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی میگردند.
 
صندوق ضمانت صادرات
عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعفبارسنجی، صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی
    اعمال محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی
  اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاهها ذیربط اقدام نماید.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0